Menu główne
Start
Aktualności
Kalendarz roku szkolnego
Egzamin gimnazjalny
Egzamin ósmoklasisty
Wydarzenia szkolne
O naszej szkole
Dokumenty szkolne
Wykaz podręczników
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Gabinet logopedy
Biblioteka szkolna
Klub Europejski
Programy-projekty-akcje
Projekty unijne
Projekt edukacyjny "Dzieci polskie..."
Sport w szkole
Szkoła Promująca Zdrowie
Oddziały szpitalne
SKO
Sześciolatek w szkole
Uczeń z klasą
Galeria sukcesów
Foto-galeria
Petycje
Szukaj
Egzamin gimnazjalny PDF Drukuj Email
Wpisał: Asia Synecka   
28.10.2010.
Image
               
                                  

Egzamin gimnazjalny 2019

Wszystkie komunikaty i terminy dotyczące egzaminu gimnazjalnego znajdziecie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej :

Komunikaty

 

Terminy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

 

Dostosowania warunków i form egzaminu

 

 

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

Przypadki losowe i zdrowotne

1.      Zwolnienie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)

Art. 44zw. 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, inne niż wymienione w ust. 1 (uczeń o upośledzeniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężonej, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu i egzaminu), może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części oraz z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

2.      Zwolnienie na wniosek dyrektora szkoły

Art. 44zz. 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym , dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.{/slider}

 

Laureaci i finaliści olimpiad

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony ‎z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego ‎nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i ‎rozszerzonym najwyższego wyniku.‎

 

Informator o egzaminie gimnazjalnym

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 [ TREŚĆ] + [ aktualizacja z 1 września 2015 r.]

 

Arkusze egzaminacyjne

 

Wglądy do prac egzaminacyjnych


 
Image
   
                      
                                                                            
Dobre rady:

1. Dokładnie analizuj treść pytań, temat wypowiedzi pisemnej,treść zadań.

2. Uważnie czytaj polecenia i ściśle się do nich stosuj.

3. Pamiętaj, że informacje "nadprogramowe" (np. więcej przykładów niż polecono)
nie są punktowane.

4. Pomiń zadania, z którymi sobie nie radzisz, wrócisz do nich po rozwiązaniu
całości testu.

5. Obok wyniku zapisuj wszystkie obliczenia - pełne rozwiązanie to nie tyko
wynik końcowy, ale także zapis toku rozumowania.

6. Zwracaj uwagę na interpunkcję i ortografię, błędy powodują utratę punktów. 
  
  
 Image 
  
    
    
Powodzenia!
Zmieniony ( 25.02.2019. )
 
Sondy
Mój ulubiony przedmiot to...
 
RODZICE
Ważne informacje
Zapisy do 1 klasy
Akademia Trójki
Rada Rodziców
Reforma edukacji
Egzamin gimnazjalny
Egzamin ósmoklasisty
Kadra SP 3
Dokumenty szkolne
Fundusz stypendialny
Szkoła dla rodziców
Bytomska Akademia Kompetencji
Bezpieczeństwo w sieci
Kontakt